มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ ครัวสวนดุสิต สวนดุสิตโพล กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จัดโครงการอิ่มท้องสมองแล่นเพื่อนักศึกษา โดยครั้งนี้ คณะผู้บริหาร โรงเรียนการเรือน ให้การสนับสนุน โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ครัวสวนดุสิต อาคาร 11 วันที่ 10 กรกฎาคม  2567 โครงการอิ่มท้องสมองแล่นเพื่อนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้บริการอาหารเพิ่มเติมแก่นักศึกษาให้ได้รับประทานอาหารที่เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เป็นสวัสดิการ และช่วยลดค่าครองชีพให้แก่นักศึกษา  รวมถึงเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม และการแบ่งปันของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ในการร่วมเป็นผู้สนับสนุนค่าอาหารในโครงการอิ่มท้องสมองแล่น