มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายศรัณย์ ปาละกุล ประธานสภานักศึกษา และนายตุลวิชญ์ คำสมบูรณ์ นายกองค์การนักศึกษา ร่วมการประชุมสัญจรคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านกิจการนิสิต นักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Igniting Future Power จุดประกายอนาคต : ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่สังคม” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ได้เดินทางไปกราบนมัสการ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดศาลาลอย วัดพระนารายมหาราช และอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา