บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ “รวมน้ำใจ บริจาคโลหิต ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการถวายฃพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อให้สภากาชาดไทยฃมีโลหิตสำรองสำหรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย และเพื่อการต่อชีวิตให้ผู้อื่น รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกของการทำความดีด้วยหัวใจ รู้จักการเป็นผู้ให้ และสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ในการช่วยเหลือสังคม ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล