วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดโครงการศึกษาดูงาน Halal Journey โดยนำนักศึกษากลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล ศึกษาดูงาน ณ บริษัท แมนเอ โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด จ.สงขลา ฟังบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆของโรงงานที่ใช้ เช่น GMP,ISO,HALAL,HACCP ฯ และขั้นตอนการขอใช้เครื่องหมายต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มเติมเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจและสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียน การวางแผนการทำธุรกิจในอนาคต