สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำพอง 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และระบบออนไลน์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567