กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี