ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ระยะที่ 144 ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2567 โดยการอบรมวันที่ 2 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้

  • รศ.ดร.จิระ จิตสุภา รองประธานกลุ่มวิชาชีพครูฝ่ายบริหารและสัมพันธ์เครือข่ายคณะครุศาสตร์ บรรยายเรื่อง การวิจัยและประเมินผลในมิติผู้บริหาร
  • ผศ.อัษฎา พลอยโสภณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยายเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร
  • ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการผู้เรียนยุคใหม่
  • ผศ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส รองคณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โดยมี ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม เป็นครูใหญ่ และผศ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส เป็นครูประจำชั้น พร้อมด้วย วิทยากรประจำกลุ่มรับผิดชอบการประเมินผล และดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการอบรม ณ ห้อง 202 ศูนย์พัฒนา         ทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567..