ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม (Green Hotel) ซึ่งโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย Green Hotel รวมถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยมี ผศ.ชุติมา จักรจรัส ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ บรรยายหัวข้อ ลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติที่ดี ยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเตรียมความพร้อมสู่การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสากล ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567