สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้ปกครอง (รอบสอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1  พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558