รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวาระสำคัญดังนี้ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เป็นคนดี และการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ฯลฯ  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ (ภาพ/ข่าว:พศิน)