สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2558 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ณ ประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

หลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ “ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง” 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานและนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี4 (รหัส56)