สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคำนึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ทบทวนและวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัย และดำเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) โดยกำหนดความเชี่ยวชาญที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  วันที่ 28 กันยายน 2559 (ภาพ/พิพัฒน์พล ข่าว/สำนักบริหารกลยุทธ์ )