รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กล่าวต้อนรับท่านประธานและผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก : สะพานเชื่อมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 2016 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อวันที่ 30  กันยายน 2559