รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (รมป.2) ครั้งที่ 10/2559 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 สรุปจำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 รายงานความคืบหน้า มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 1/2558,2/2558 และภาคฤดูร้อน 2/2558  การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559 ฯลฯ  ณ  ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเยาวภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่   29 ธันวาคม 2559 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)