หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ   จัดสอบปกป้องการค้นคว้าอิสระ ให้กับนายปรีชา กาบแก้ว ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง 308 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีคณะกรรมการผู้คุณวุฒิจากภายในและภายนอก พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยครั้งนี้ และหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสอบในครั้งนี้ [nggallery id=8196]

ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร สกอ.
การประชุมร่วมระหว่าง 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต,นิติศาสตรบัณฑิต,รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มสด.