นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา ชั้นปี 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง  สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-11.30 น. การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของรายวิชาจริยศาสตร์ที่มุ่งหวังปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีค่านิยมที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะดี ชั่วถูก ผิด และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5
โครงการประกวดแผนธุรกิจประจำปี 2559 ครั้งที่ 8