วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 5 (อาคารเรียนรวม) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา โดยภายหลังพิธีเปิดงานได้มีการแสดงมุทิตาจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่มีต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรปฐมวัย ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งกิจกรรมการต้อนรับพี่ปี 5 กลับบ้านจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง พ.ศ.2560-2564
มสด.เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง