นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อศึกษาระบบการดำเนินงานและการบริหารจัดการเพื่อให้ได้อาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหัวข้อ ความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายในโรงอาหาร ณ ครัวสวนดุสิต อาคาร 12  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560