บุคลากร  บริษัท  โรงสีข้าวสวนดุสิต  จำกัด  จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพรุ่นที่ ๒  ให้กับทหารกองประจำการ โรงเรียนทหารการสัตว์  กรมการสัตว์ทหารบก ณ ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  เมื่อวันที่  ๑๔ – ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๐

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ STEM ระหว่างนักศึกษาตามโครงการ รมป.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และศูนย์การศึกษาจังหวัดเชียงราย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร : สอนแบบ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่แนวคิดใหม่ของการวิจัยชั้นเรียน