ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรม Cross Cultural Management และ บทบาทของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมี ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มสด. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ STEM ระหว่างนักศึกษาตามโครงการ รมป.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และศูนย์การศึกษาจังหวัดเชียงราย