รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานะภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 

ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแกน