ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ , ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณบดี พ.ศ.2558 , หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ฯลฯ  ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560  (ภาพ/ข่าว :ไพศาล คงสถิตสถาพร)

ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2560
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูยุค Thailand 4.0 และการผลิตสื่อ e-book เพื่อการสอนของครูยุค Thailand 4.0