ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU.) กับ องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จ.อยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ,หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี กับชุมชน  ณ ห้องประชุม Conference Room 2 สำนักวิทยบริการฯ วันที่ 27 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(16)/2560
โครงการ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต”