ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวาระสำคัญพิจารณา เรื่อง ติดตามการตอบแบบสำรวจ Evidence-Base รอบที่ 2 แจ้งเพื่อทราบผลการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปี 2559 การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว:พศิน)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นอาสาสมัครช่วยงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์