มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11  ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2560 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยการแข่งขันกีฬาประเพณีอุดมศึกษาเป็นการกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีของนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาทั้ง 7 สถาบัน อันประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังและสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จัก และเป็นประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งต่อไป โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลที่ 3 จากการแข่งขันบาสเกตบอลชาย ฟุตบอล และการแข่งขันปิงปองประเภทคู่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง