วันที่ 22 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (รมป.) ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์  รดน้ำ ดำหัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดี งดงามและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ่งกันและกัน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก