วันที่ 26 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก พร้อมทั้งบุคลากรร่วมงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว้