นางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ่ำไพร ผู้จัดการโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนานาชาติเอกมัย จำนวน 20 คน ในการเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดอาหารสำหรับนักเรียนตามหลักโภชนาการ” ณ ครัวสวนดุสิต อาคาร 12  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง” ให้กับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ED TECH Fund) "
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มสด. ครั้งที่ 7(9)/2560