ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง” ให้กับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ED TECH Fund) ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2560” ในวันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมี อ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตามพันธกิจการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดอบรมโครงการ Monthly Sharing for THM Competencies Enhancement ในหัวข้อ The Teacher as The Actor
โรงเรียนนานาชาติเอกมัย ศึกษาดูงานครัวสวนดุสิต สำนักกิจการพิเศษ มสด.