โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เป็นพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาล ณ ห้องประชุม แผนกอนุบาล และช่วงบ่าย เป็นพิธีไหว้ครูในระดับประถมศึกษา ณ ห้องโถงอาคารเรียนประถมศึกษา  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่และระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของครู ที่มีแก่ศิษย์ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความกตัญญูและฝากตนเป็นศิษย์ของครูที่พร้อมจะรับความรู้ และ การอบรมสั่งสอน ที่เต็มไปด้วยความรัก และ เมตตาจากครูสืบไป