ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากแผล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และตัวแทนจากแผล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาหลักสูตร ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)