ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมกฎหมายที่บุคลากรทางการศึกษาควรรู้  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สิทธิและหน้าที่กับข้อเสนอแนะ พระราชบัญญัติการศึกษาไทย” อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ตัวแทนบริษัท เจเอฟอีไลฟ์ ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “สาระดีดีกับประกันสุขภาพกลุ่ม” ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 7(16)/2560
การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 28(36)/2560