ดร.ยุธยา  อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7(16)/2560  ในวันศุกร์ที่  14  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-12.00  น. ณ ห้องประชุม KM 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้ได้งานที่ดีมีคุณภาพ  และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  พรทิพย์  รดด้วง  เขียนข่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 9(13)/2560
สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. จัดโครงการอบรมกฎหมายที่บุคลากรทางการศึกษาควรรู้