ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 9(13)/2560 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานอิสระ ไตรมาสที่3 วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่1(1)/2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 7(16)/2560