ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8(10)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ความคืบหน้าในการติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าย้อนหลังของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรัง เรื่องรายงานผลการตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคารประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุม Conference Room 2 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. ร่วมกิจกรรม “ช่อง 3 สื่อถึงใจ ทำดอกไม้จันทน์ด้วยใจ ถวายพ่อหลวง”
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสนทนากลุ่ม (Focus group) เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน:กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก