ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๑

 

การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๑ (การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง)

 

4.1 ใบนำส่งและแบบสรุปด้านความมั่นคง ปี2561 (1)

4.2 ใบนำส่งและแบบสรุปด้านความมั่นคง ปี2561

4.3 ตารางบประมาณด้านความมั่นคง ปี2561

4.4. แบบความร่วมมือ(เบื้องต้น)หน่วยงานพื้นที่