ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๑

 

การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๑ (การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy))

 

1.1 ใบนำส่งข้อเสนอและแบบสรุปเชิงนโยบาย ปี2561

1.2 แบบ จว.1(แบบเสนอเชิงนโยบาย) ปี2561

1.3 ตารางงบประมาณเชิงนโยบายสาธารณะ ปี2561

1.4 แบบความร่วมมือ(เบื้องต้น)หน่วยงานพื้นที่