ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(14)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงิน งบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 3 ของหน่วยงานอิสระ ศูนย์ฯลำปาง, ศูนย์ฯนครนายก, ศูนย์ฯหัวหิน และ ศูนย์ฯตรัง ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1  อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการอาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)