ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 31(39)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในโรงเรียนกฏหมายและการเมือง พ.ศ. … ฯลฯ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)