รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสนคณบดีคณะครุศาสตร์ นางสาวสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์  และดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ผู้ อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนำโดย Mr.Bounxay Chansina Counselor of Education and Culture ในโอกาสมาศึกษาดูงานการกำหนดตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย และการประเมินผล อีกทั้งเยี่ยมชมโฮมเบเกอรี่และโรงแรมสวนดุสิต เพลส    ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) วันที่ 12 กันยายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

บ.โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด มสด. บรรยายหัวข้อ “พันธุ์ข้าวและคุณลักษณะของข้าวเปลือกแต่ละพันธุ์ที่ควรรู้ ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้าวเปลือก” ให้แก่พนักงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด (สกต.)
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมมือทำงานวิจัยด้านอาหาร ภายใต้โครงการ “ครัวไทยสู่ตลาดโลก”