นายกิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ กรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวิทยากรโครงการอบรม หลักสูตรการรวบรวมและตรวจสอบคุณภาพข้าว ในหัวข้อ “พันธุ์ข้าวและคุณลักษณะของข้าวเปลือกแต่ละพันธุ์ที่ควรรู้ ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้าวเปลือก” ให้แก่พนักงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด (สกต.) โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงาน สกต. มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย หรือนำข้าวเปลือกไปแปรรูปเป็นข้าวสาร โดยมีนายอดิเรก วงษ์คงคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานเปิดโครงการ และ      ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ พร้อมคณะเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 12 กันยายน 2560