สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 วันอังคารที่ 12 กันยายน  2560               เวลา 08.00 – 13.30 น. ห้องประชุม KM 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และได้รับเกียติจาก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ผศ.ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ตำแหน่งคณะกรรมการ  ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ตำแหน่งคณะกรรมการ และ นางสาวธารทิพย์ นรังศิยา  สถาบันวิจัยและพัฒนา ตำแหน่งเลขานุการ มาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และให้ข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบัน และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

พรทิพย์  รดด้วง

    เขียนข่าว

 

บุริณฑ์ ไกรเนตร

   ถ่ายภาพ