อาจารย์ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง อาจารย์ธีรเดช รักไทย อาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์ และคณะบุคลากร เข้ารับมอบหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายและวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จาก นางชื่นอารี ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง และคณะบุคลากร เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนสอน ณ ศาลจังหวัดตรัง วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.