ดร.ยุธยา  อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 9 (18) 2560  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พรทิพย์  รดด้วง

    เขียนข่าว

 

บุริณฑ์ ไกรเนตร

   ถ่ายภาพ