หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสังคมปลอดภัยจาก “การคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจปัญหาการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศในสังคมไทย และร่วมกันหาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจะเด็ด  เชาว์วิไล  ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล นางสาวธารารัตน์  ปัญญา  นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเสวนาเรื่อง สังคมปลอดภัยจาก “การคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ” ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 ตุลาคม 2560 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดสรรทุนวิจัยและโจทย์การวิจัยของ สกว.ฝ่ายอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2560