นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2 (32)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. … เรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย งานสารบรรณ(ฉบับที่3 ) พ.ศ. … ฯลฯ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)