หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการนำเรื่องรู้เท่าทันสื่อไปใช้ในระดับอุดมศึกษา โดยโครงการนี้เป็นการนำเรื่องการรู้เท่าทันสื่อไปใช้ในการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์และครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย 13 แห่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สำนักงาน กสทช. การดำเนินงานได้จัดการประชุมสัญจร 4 ภาค ดังนี้ ภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 10 – 11 ต.ค. 60  ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 17 – 18 ต.ค. 60 ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยนครปฐม วันที่ 1 พ.ย. 60 และภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 9 – 10 พ.ย. 60 ในการสัญจรที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง อีกทั้งยัง สามารถสร้างความร่วมมือและเครือข่ายอันดีในสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย 

ทีม “SWAN” คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการเชียร์ลีดดิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มสด.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ตามกระบวนทัศน์ใหม่สู่การแข่งขันในเวทีสากล”