โครงการ รมป.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯได้พบปะและพูดคุยกับนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สอดคล้องกับรายวิชามนุษย์และสิ่งแวดล้อม นำโดยอ.ประวิชญา แข่งขัน อาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งได้บูรณาการร่วมกับรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ นำโดย อ.เสาวธาร สมานิตย์ และ A. Victor Matthew  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 

มสด.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
ทีม “SWAN” คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการเชียร์ลีดดิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย