ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การกำหนดจำนวนรองผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ ของโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง ตำแหน่งที่มีความเสี่ยงของโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560 แบบสัญญาจ้างพนักงานและแบบสัญญาค้ำประกันสัญญาจ้างพนักงานของโครงการ (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง สวัสดิการและสิทธิ์ประโยชน์เพิ่มเติมของโครงการในกำหับ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มสด.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ตามกระบวนทัศน์ใหม่สู่การแข่งขันในเวทีสากล”
การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 15(19)/2560