สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) แก่ ผู้ประกอบการรายย่อย Micro SMEs  และวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา 

สสว. ร่วมกับ มสด. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) จังหวัดสุรินทร์
มสด.หารือร่วมกับนักธุรกิจ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการดำเนินงานด้านอาหาร